Ασφάλιση ευθύνης στελεχών

staff liability

Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και έντονο περιβάλλον, όπως είναι αυτό που δραστηριοποιούνται σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι διευθυντές, τα ανώτερα στελέχη διοίκησης και τα μέλη ΔΣ καλούνται να πάρουν αποφάσεις ευθύνης τόσο ως προς την ίδια την εταιρία αλλά και ως προς τρίτους. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον αλλά και λόγω εφαρμογής αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου, παρατηρούνται όλο και πιο συχνά καταγγελίες και διεκδικήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους.

Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών (Directors and Officers Liability Insurance) προσφέρει προστασία, τόσο στα στελέχη, όσο και στην ίδια την εταιρία για λάθη και παραλείψεις που θα προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και από τα οποία θα προκύψουν απαιτήσεις τρίτων οι οποίοι μπορεί να είναι πελάτες, προμηθευτές, επίσημες αρχές, αλλά και μέτοχοι ή και εργαζόμενοι.

Τι περιπτώσεις απαιτήσεων μπορεί να προκύψουν έναντι μίας εταιρίας και των στελεχών της;

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Απαιτήσεις από μετόχους για μείωση αξίας μετοχής, κακή διαχείριση, παραπλάνηση, κοινοποίηση ψευδών οικονομικών στοιχείων.
  • Απαιτήσεις από υπαλλήλους για παράβαση όρων σύμβασης, παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας, μη δικαιολογημένη άρνηση προαγωγής, μεροληψία (διάκριση), σεξουαλική παρενόχληση, ηθική βλάβη.
  • Απαιτήσεις από κρατικούς οργανισμούς και υπηρεσίες για απάτη, μη συμμόρφωση στους κανονισμούς.
  • Απαιτήσεις από ανταγωνιστές για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συκοφαντική δυσφήμιση.
Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο D & O ;
  • Την επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια
  • Τα έξοδα νομικής υπεράσπισης του ασφαλισμένου
  • Τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
  • Τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού
  • Την απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαχείριση των παραπάνω ασφαλιστικών υποθέσεων γίνεται από ανώτερα στελέχη με εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της αστικής ευθύνης και είναι άκρως εμπιστευτική.