ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Ε.Ε.) 679/2016 (G.D.P.R. ή Γ.Κ.Π.Δ.)

1. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΦΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «DYNAMIC FINANCIAL ADVISORS (D.F.A. ή D.F.ADVISORS) στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας “D.F.A.”, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ. 998310545/ Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και αριθμό ΓΕΜΗ 69917303000, εδρεύει επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 161 στην Αργυρούπολη Αττικής και δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων υπό την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα και συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, με ειδικό αριθμό μητρώου Ε.Ε.Α./790 και Ε.Ε.Α./ 59 αντίστοιχα επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ασφαλισμένων, ληπτών της ασφάλισης, ενδιαφερόμενων προς ασφάλιση φυσικών προσώπων, αλλά και επισκεπτών του διαδικτύου (στο εξής καλούμενα και Προσωπικά Δεδομένα), δηλαδή πληροφορίες που αναφέρονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και επομένως πληροφορίες που μπορεί να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή συνεργαζόμενων διανομέων/ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ;

H D.F.A. συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που δηλώνονται από τα υποκείμενα και καταχωρούνται στο έντυπο αναγκών πελάτη, στην αίτηση ασφάλισης, σε αιτήσεις εκδόσεως πρόσθετων πράξεων ασφάλισης, σε δηλώσεις αναγγελίας ζημιών, αιτήσεις αποζημίωσης κ.λ., καθώς και Προσωπικά Δεδομένα που εμπεριέχονται σε συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα αυτών και άλλα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία τα υποκείμενα έχουν κοινοποιήσει ή θα κοινοποιήσουν στην D.F.A. είτε δια ζώσης, προφορικά ή εγγράφως, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο (τηλέφωνο, φαξ, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λ.) προς τους υπαλλήλους της ή τους συνεργαζόμενους με αυτήν πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (εξωτερικούς συνεργάτες). Περαιτέρω, οι επισκέπτες – χρήστες του ιστοτόπου www.dfadvisors.gr έχουν τη δυνατότητα να μας γνωστοποιήσουν προσωπικές τους πληροφορίες (Προσωπικά Δεδομένα), προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους, για παράδειγμα με σκοπό να ενημερωθούν για τα προϊόντα μας ή προκειμένου να εγγραφούν (subscribe) σε ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία (newsletters) της επιχείρησής μας κ.α..
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. όνομα και επίθετο, ημερομηνία γέννησης, e-mail και τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας κ.α.), δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί , χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες), δεδομένα ασφάλισης (π.χ. πληροφορίες απαραίτητες για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, με επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, ιατρικοί φάκελοι και γνωματεύσεις, ασφαλιστικά βιβλιάρια, δεδομένα σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά (driving history), δεδομένα διακανονισμού (π.χ. πληροφορίες για την διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν).
Τέλος, κατά την πλοήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας μας δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου είναι δυνατόν να συλλεχθούν όπως αναγνωριστικές διευθύνσεις IP, cookies (δείτε κατωτέρω ειδικότερα για cookies).
Ακόμη, είναι πιθανόν να μας κοινοποιούνται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους και συνεργαζόμενους με εμάς διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.
Tέλος, η D.F.A. παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ αποστάσεως και για το σκοπό αυτό διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου οι επισκέπτες του διαδικτύου μπορούν να αγοράσουν συγκεκριμένα ασφαλιστικά προϊόντα εξ αποστάσεως (online). Για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα στη διεύθυνση https://www.dfadvisors.dfa.my-pro-office.gr/privacy.

3. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Για τυχόν παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από την D.F.A. σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών, απαιτείται η σύμπραξη και νόμιμη συγκατάθεση των νομίμων αντιπροσώπων αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση, ζητάμε να μην κοινοποιείτε προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστοτόπου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

– Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα στα πλαίσια και με σκοπό την άσκηση του έργου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και για την παροχή σχετικών υπηρεσιών, καθώς για την εξυπηρέτηση πελατών ή και πιθανών μελλοντικών πελατών της επιχείρησής μας, καθώς ή/ και για την διαχείριση παραπόνων πελατών/ μελλοντικών πελατών και, εν γένει, για την εξυπηρέτηση, κατόπιν αιτήματός χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.dfadvisors.gr ,όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα μετά από αίτημά σας, πριν από την σύναψη της σύμβασης μεταξύ μας ή εφόσον μας παρέχετε τη νόμιμη και ρητή συγκατάθεσή σας ή εφόσον υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος,
– Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα (απλά) για διαφημιστικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες που τυχόν πραγματοποιήσουμε στο μέλλον μόνο εφόσον παρέχετε τη νόμιμη και ρητή συγκατάθεσή σας. Αφού λάβουμε την συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να επεξεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους (σε αξιόπιστους παρόχους σχετικών υπηρεσιών), απλά προσωπικά δεδομένα και ουδέποτε Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών (Ευαίσθητα) για ενημερωτικές, διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε ως επιχείρηση.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν δύναται να καταστούν προσιτά στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν τα αντίστοιχα ασφαλιστικά προϊόντα, σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, σε εταιρείες διακανονισμού ζημιών και νομικής προστασίας, σε υπαλλήλους και σε εξωτερικούς συνεργάτες – παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις και διατηρούν συμβάσεις συνεργασίας και εμπιστευτικότητας μαζί μας, όπως για παράδειγμα σε αξιόπιστους συνεργαζόμενους ανεξάρτητους συνεργάτες παρόχους υπηρεσιών για παράδειγμα παρόχους δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων, παρόχους φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, παρόχους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, παρόχους ηλεκτρονικής τραπεζικής και διαδικτυακών συναλλαγών, παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών-courier, δικηγόρους, λογιστές κ.α.
Διευκρινίζεται ότι περαιτέρω επεξεργασία ή και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη εντός ή και εκτός Ε.Ε. από τις συνεργαζόμενες με εμάς ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προμηθεύουν το εκάστοτε ασφαλιστικό προϊόν διέπονται από τις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου των ασφαλιστικών εταιρειών και τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα πλαίσια λειτουργίας μίας ασφαλιστικής σύμβασης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβασθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρούς, δικηγόρους, αντασφαλιστές, ερευνητές και πραγματογνώμονες, στην Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών κ.α.
Σε περίπτωση λήψης συγκατάθεσης/ συναίνεσης της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων για διαφημιστικούς – προωθητικούς σκοπούς (πλην Ειδικών Κατηγοριών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία ουδέποτε επεξεργαζόμαστε για οιονδήποτε λόγο), ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, με τα οποία κατά καιρούς διατηρούμε συμβάσεις συνεργασίας, τα οποία αναλαμβάνουν την διεξαγωγή αυτής της ενέργειας.
Ακόμη, Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν βάσει επιταγών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή δυνάμει δικαστικών αποφάσεων σε δημόσιες αρχές κ.ο.κ..
Τέλος, δηλώνουμε ότι δεν θα διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν των διαβιβάσεων που αναφέρονται ανωτέρω και δεν θα πουλήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε τρίτες επιχειρήσεις που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς.

6. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης, καθώς και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Σημειώνεται ότι η D.F.A. συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης.
Επαναλαμβάνουμε ότι σε περίπτωση επεξεργασίας που βασίζεται στη λήψη νόμιμης συγκατάθεσης εκ μέρους σας, εφόσον λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει.

7. ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ

Η D.F.A. δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Με δεδομένο ότι οι σημαντικές για την ασφάλιση των υποκειμένων αποφάσεις, λαμβάνονται από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το εκάστοτε ασφαλιστικό προϊόν, δεν αποκλείεται η λήψη τυχόν αυτοματοποιημένων αποφάσεων από αυτήν, δυνάμει των ειδικώς οριζομένων στις αντίστοιχη Πολιτική Απορρήτου της εκάστοτε ασφαλιστικής επιχείρησης.

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια κατά τη μεταβίβαση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή άλλου συστήματος αποθήκευσης των δεδομένων. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη σας ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@dfadvisors.gr

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; ΠΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Συγκεκριμένα:
-Έχετε δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε δηλαδή να ζητήσετε να μάθατε αν διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και, ποία είναι αυτά, τους λόγους που τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε, τυχόν αποδέκτες τους, καθώς επίσης και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών.
-Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Έχετε τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
– Έχετε δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη.
-Έχετε δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. επεξεργασίας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης προφίλ, εάν αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση).
-Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), δηλαδή να μας ζητήσετε να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με ανάλογο τρόπο.
– Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των Προσωπικών σας Δεδομένων. Δηλαδή να περιορίσουμε την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρονικό διάστημα είναι υπό εξέταση οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, είμαστε σε θέση μόνο να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά και να μη προβαίνουμε σε καμία περαιτέρω πράξη επεξεργασίας.
-Έχετε δικαίωμα «φορητότητας» των Δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή μπορείτε να ζητάτε τη διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.
-Έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας. Σε όσες περιπτώσεις ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν υπάρχει άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας ως προς Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των οποίων η επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για την σύναψή ή εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, η ασφαλιστική εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να αρνηθεί τη σύναψη, είτε να καταγγείλει την σύμβαση αντίστοιχα.
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο χρηματικό ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Εντούτοις, ενδέχεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβάνεται συχνά, είναι υπερβολικό ή απαιτεί εκ μέρους μας σημαντικό διοικητικό κόστος για να ικανοποιηθεί κ.λπ. Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του. Επίσης, είναι πιθανόν να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας), σαν μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτημα στο e-mail info@dfadvisors.gr ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας Πελοποννήσου 161, 16154 Αργυρούπολη

10. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email info@dfadvisors.gr  ή να επικοινωνήσετε ταχυδρομικώς με την εταιρεία μας Πελοποννήσου 161, 16154 Αργυρούπολη
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

11. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ COOKIES

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λ. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies και ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας μέσω του ακολούθου συνδέσμου εδώ.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies και ρυθμίστε τις προτιμήσεις μέσω του ακολούθου συνδέσμου https://www.dfadvisors.dfa.my-pro-office.gr/cookie-policy

12. ΙΣΧΥΣ – ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τέθηκε σε ισχύ την 28/02/2021 ενδέχεται να τροποποιείται ανά διαστήματα με απόφαση της D.F.A. για το μέλλον. Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμερος κάθε στιγμή για την Πολιτική Απορρήτου.