Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ιστοτόπου

Προσυμβατική Ενημέρωση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή:

Α. Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία:

Α.1. Η Εταιρεία “ΠΕΦΑΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” και το διακριτικό τίτλο “DYNAMIC FINANCIAL ADVISORS (D.F.A. ή D.F.ADVISORS)” στο εξής χάριν συντομίας D.F.A., η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ. 998310545/ Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και αριθμό ΓΕΜΗ 69917303000 και εδρεύει επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 161 στην Αργυρούπολη Αττικής και δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έχοντας την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα και συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, με ειδικό αριθμό μητρώου Ε.Ε.Α./790 και Ε.Ε.Α./ 59 αντίστοιχα δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.dfadvisors.gr (στο εξής χαρίν συντομίας διαδικτυακός τόπος ή ιστότοπος), με σκοπό την ενημέρωση και γνωριμία τόσο του καταναλωτικού κοινού, όσο και επαγγελματιών του χώρου της ασφαλιστικής αγοράς με τις υπηρεσίες και την φιλοσοφία της.
Α.2. Η D.F.A. παρέχει συμβουλή στον υποψήφιο πελάτη, με βάση την ανάλυση των αναγκών που πραγματοποιείται πριν την σύναψη ασφάλισης και προβαίνει σε εξατομικευμένη σύσταση προς τον υποψήφιο πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκείνος δηλώνει κατά την συμπλήρωση του εντύπου αναγκών. Η συνεργασία της D.F.A. με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν έχει χαρακτήρα αποκλειστικότητας και η D.F.A. δραστηριοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα:

Ασφαλιστική Επιχείρηση

Δικαίωμα Είσπραξης Ασφαλίστρων

AIG EUROPE SA Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφαλιστική Εταιρεία

NAI

AIG ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

NAI

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ασφαλιστική Εταιρεία

NAI

ARAG SE

NAI

ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

NAI

EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.

NAI

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

NAI

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων

NAI

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

NAI

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών

NAI

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών Μονοπρόσωπη Α.Ε.

NAI

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

NAI

CNP ΖΩΗΣ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία

OXI

GENERALI HELLAS Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία

OXI

GLOBASSURE Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Μ.Ι.Κ.Ε.

OXI

METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

OXI

Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων <<Η ΕΘΝΙΚΗ>>

NAI ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ

AXA Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία

ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής Α.Ε.

ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

EUROLIFE ERB A.E.A.Z.

ΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ

Α.3. Η αμοιβή της D.F.A. σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης, στην σύναψη της οποίας διαμεσολαβεί, συνίσταται σε προμήθεια που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο και η D.F.A. αμείβεται αποκλειστικά και μόνο από την ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το αντίστοιχο ασφαλιστικό προϊόν.
Α.4. Η D.F.A. δεν συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) σε ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο οιασδήποτε ασφαλιστικής επιχείρησης. Επίσης δεν υφίσταται καμία απολύτως συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής της (άμεση ή έμμεση) σε ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο στην D.F.A..
Α.6. Η D.F.A. διατηρεί τη δυνατότητα να διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα με επενδυτικά χαρακτηριστικά και οι εκπρόσωποί της διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση γνώσεων για διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά.
Α.7. Σημειώνεται ότι μέσω του διαδικτυακού υπερσυνδέσμου του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του Ν. 4583/2018: http://insuranceregistry.uhc.gr/Search μπορείτε να ελέγξετε την νόμιμη δραστηριοποίηση της D.F.A..

Β. Λοιποί όροι και πληροφορίες:

Β.1. Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (στο εξής χάριν συντομίας Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες του (στο εξής χάριν συντομίας Χρήστες ή Χρήστης) καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και αποτελεί τεκμήριο ότι ο Χρήστης τους έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι Χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης τoυ ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αυτοί αποδέχονται αυτές τις αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης του ιστοτόπου δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του.
Β.2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright): Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, εκτός όσων στοιχείων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της D.F.A. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα. Συνεπώς δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση του και οποιωνδήποτε περιεχομένων της για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση της D.F.A..
Β.3. Περιορισμός ευθύνης: Η D.F.A. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο του ιστοτόπου να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα αυτά θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Συνεπώς η D.F.A. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Xρήστης εξ αυτού του λόγου, εφόσον αυτός προβαίνει με δική του πρωτοβουλία σε χρήση αυτού και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Περαιτέρω, οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται μέσω του ιστοτόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση ή συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό, τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της D.F.A..
Β.4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η D.F.A. επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου για τις πηγές, τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τις λοιπές λεπτομέρειες της διενεργούμενης επεξεργασίας, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων του (ανάκλησης της συγκατάθεσης, εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), διαφανούς ενημέρωσης (άρθρο 12 ΓΚΔΠ), πληροφόρησης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ), πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη – άρθρο 17 ΓΚΠΔ), αντίταξης στην αυτοματοποιημένη λήψη, αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), φορητότητας των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), αλλά και το δικαίωμα καταγγελίας. Παρακαλούμε ελέγξτε την Πολιτική Απορρήτου της D.F.A..
Β.5. Ο Χρήστης μπορεί να εκφράσει ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της D.F.A. ή να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους της μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό, διαφημιστικό newsletter (subscribe), εφόσον επιθυμεί να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις, διαφημίσεις και νέα από την D.F.A..
Β.6. Επιπλέον, η D.F.A. διατηρεί επιπλέον ηλεκτρονικό κατάστημα για την εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων (on line). Στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορείτε να μεταφερθείτε, εφόσον το επιλέξετε μέσω σχετικού υπερσυνδέσμου που βρίσκεται διαθέσιμος στον παρόντα ιστότοπο, για τους ειδικούς Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα εδώ https://www.dfadvisors.dfa.my-pro-office.gr/. Διευκρινίζεται ρητά ότι για την χρήση των εν λόγω υπηρεσιών, απαιτείται η αποδοχή των ειδικών Όρων Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Γ. Δικαιώματα Υπαναχώρησης –Εναντίωσης:

Γ.1. Ο λήπτης της ασφάλισης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης.
– Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το προϊόν: α) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 150 παρ. 1 του Ν. 4364/2016, β) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η ασφαλιστική σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ.
Γ.2. Ο λήπτης της ασφάλισης/καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994 σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης από απόσταση, το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων από απόσταση με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει: είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης από απόσταση, εκτός αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης από απόσταση, είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις περίπτ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 4θ του Ν. 2251/1994, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου Γ.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.
Γ.3. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης είναι έγγραφες και παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται στην ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει το ασφαλιστικό προϊόν ή στην D.F.A.
Γ.4. Σε περίπτωση που ο Χρήστης – ασφαλισμένος ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον καταναλωτή. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο αρ. 4θ παρ. 5 του Ν. 2251/1994 σχετικά με πληρωμή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την υπαναχώρηση.
Γ.5. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση ή έχει πληρωθεί σχετική αποζημίωση δυνάμει των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σημειώνεται ειδικά για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων, η άσκηση των εν λόγω προαναφερόμενων δικαιωμάτων ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων δυνάμει του Π.Δ. 237/1986 σχετικά με την υποχρεωτική εκ του νόμου ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων έναντι τρίτων.

Δ. Διευθέτηση Εγγράφων Παραπόνων – Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων- Καταγγελίες στην Εποπτεύουσα Αρχή:

Δ.1. Η D.F.A. διαθέτει πολιτική για τη διαχείριση των αιτιάσεων (γραπτών παραπόνων/δηλώσεων δυσαρέσκειας), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το Ν. 4583/2018 την με αριθμό 89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. «Αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του. Στις «αιτιάσεις» δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων. Ο πελάτης/ ασφαλισμένος δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του/ αιτιάσεις απευθυνόμενος στην D.F.A. αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: info@dfadvisors.gr ή ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Πελοποννήσου 161, 16154 Αργυρούπολη – υπόψιν της Υπεύθυνης Αιτιάσεων, κας Βασιλικής Λαμπαδιάρη. Η D.F.A. θα διαβιβάζει τα ερωτήματα/ αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Επί των απλών ερωτημάτων/αιτημάτων, ο πελάτης λαμβάνει απάντηση από την D.F.A. ή και απ’ ευθείας από την ασφαλιστική επιχείρηση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Επί εγγράφων δηλώσεων δυσαρέσκειας/ αιτιάσεων που απευθύνονται στην D.F.A. και αφορούν στα καθήκοντα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, σημειώνεται ότι η τελευταία έχει διορίσει υπεύθυνο πρόσωπο την κ. Βασιλική Λαμπαδιάρη (Υπεύθυνη Αιτιάσεων) που συντονίζει την ορθή και έγκαιρη διαχείριση των γραπτών παραπόνων που υποβάλλονται, τα οποία απαντώνται σε εύλογο χρόνο, εντός χρονικού διαστήματος το ανώτερο πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του πελάτη /αιτιώμενου για αναζήτηση δικαστικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η υποβολή γραπτού παραπόνου/ δήλωσης δυσαρέσκειας/ αιτίασης προς την D.F.A., μέσω της διαδικασίας αυτής, δε διακόπτει την παραγραφή/ αποσβεστική προθεσμία της αξίωσης.
Δ.2. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (89/5.4.2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος – Πληροφορίες στον ιστότοπο https://www.bankofgreece.gr/ Τηλ.:210-3205223, Φαξ:210- 3205438, dep.insurancesup@bankofgreece.gr ) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

Ε. Εξωδικαστική – Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται η διαδικασία Εξωδικαστικής Επίλυσης και Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών που τυχόν προκύψουν και πιο συγκεκριμένα:
Ε.1. Eάν ο πελάτης/ ασφαλισμένος επιθυμεί να υποβάλλει ένα παράπονο που αφορά σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει αγοράσει ηλεκτρονικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πλατφόρμα ΗΕΔ), την οποία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες σε: http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html
Ε.2. Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν σε φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ Β’ 1421). Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα, φαξ: 210-6460414, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr): Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Περισσότερα σε: http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_ReportGuidelines.html και σε: http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/announce/2018-01-25.Letter-EFD.pdf
(Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαμβάνεται με ενυπόγραφη αναφορά, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας).
Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) που επιλαμβάνεται κάθε εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
To Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (startADR) που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών. https://startadr.org/

ΣΤ. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:

ι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου www.dfadvisors.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσης ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.